Czasami (np. podczas wypełniania kwestionariusza przy rekrutacji albo przed samą rozmową z potencjalnym pracodawcą) stawiamy sobie pytanie- co umiem robić dobrze? Jakie są moje mocne strony, a jakie słabości. Czasami warto się przeanalizować sytuację firmy, czy organizacji pod kątem jej atutów i słabości. W obu przypadkach możemy się posłużyć narzędziem zwanym analiza SWOT. Polega ona na rozpisaniu macierzy składających się z czterech pól oznaczonych literami S- Strengths, W-Weaknesses, O-Opportunities, T-Threats.
-Strenghts- mocne strony, tutaj należy wypisać zasoby, które posiada analizowany podmiot: czy to wiedza, umiejętności w przypadku osoby, czy know-how, kadra, technologie, kapitał w przypadku organizacji
-Weaknesses- słabe strony, czyli wszystkie te elementy, których brakuje, które szwankują, braki, które stoją na przeszkodzie do sukcesu
-Opportunities- szanse, czyli wszelkie sprzyjające sytuacje, korzystne elementy środowiska zewnętrznego, słowem: te elementy, które są w stanie przyczynić się do sukcesu, a nie są bezpośrednio zależne od analizowanego podmiotu
-Threats- zagrożenia, te elementy środowiska, które mogą stanowić poważne zagrożenie, bądź mieć ujemny wpływ na skuteczne działanie podmiotu.
Tak przeprowadzona analiza pozwala usystematyzować fakty, ułatwia zrozumienie danych i ułatwia opracowanie strategii. Pomaga również w dostrzeżeniu zagrożeń i umożliwia wprowadzenie korekt mogących zniwelować ich negatywne skutki. Jakkolwiek metoda ta ma swoje ograniczenia- jest jednocześnie efektywna i stosunkowo prosta do przeprowadzenia.

www.eduforum.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here